ForeningenGeneralforsamling

2017 Referat

Referat af Generalforsamling i Dansk-Cubansk Forening, 25.03.2017 i Casa Latinoamericana

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden
 2. Hovedbestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Planer for det kommende år
 6. Vedtagelse af budget og kontingent
 7. Valg af hovedbestyrelse (15 – 19 medlemmer)
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Formanden Sven-Erik Simonsen bød velkommen – en særlig velkomst til repræsentanter fra vores nye lokalafdeling på Fyn og til Cubas ambassadør Yiliam Gómez og konsul Arez Valdez. I mindet om Fidel Castro læste Ole Bach et digt op, som Michael Wiehe skrev ved hans død (”Fidel” – bragt i Cubabladet, december 2016 s. 23).

Ambassadøren takkede for invitationen og for det store fremmøde. Redegjorde herefter for et særligt år i Cuba med Fidels død, men med beslutsomhed om at videreføre revolutionen og opdatere Cubas socialistiske økonomi – også under de vanskelige forhold man kan frygte, dels fordi venstrebølgen i Latinamerika er bragt i defensiven, og dels med Trumps valg til præsident i USA. Opfordrede særligt til at være Cuba behjælpelig med at stå op mod den vestlige main-stream presses forvanskninger og undladelsessynder i forhold til Cuba. Overrakte til slut formanden et budskab fra Cubas vicepræsident med tak for foreningens solidariske indsats.

1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden

Hovedbestyrelsen indstillede at Kirsten Bindstrup vælges – det blev hun, og konstaterede generalforsamlingen lovligt og rettidigt indkaldt. Det omdelte forslag til Forretningsorden blev godkendt. Palle Yndal-Olsen blev valgt til referent. Til stemmetællere valgtes: Johnny Mortensen, Bent Hansen og America Labrador. Dagsorden optrykt i Cubabladet, marts 2017 s. 17 blev vedtaget. Det besluttedes, at der til den kommende hovedbestyrelse vælges 19 medlemmer. Der var 45 stemmeberettigede medlemmer til stede.

2. Hovedbestyrelsens beretning

Hovedbestyrelsens meget grundige og detaljerede beretning findes optrykt i Cubabladet, marts 2017 s. 8 – 16. Formanden opsummerede den i sin mundtlige beretning og afsluttede med at udtrykke bekymring for alderssammensætningen i foreningen. Der er akut behov for yngre aktivister og især folk, som vil forpligte sig på et ledelsesansvar. Beretningen blev sat til debat, som især drejede sig om ønsket om større focus på de sociale medier. Der stilledes forslag om flere henvendelser til fagforeninger om medlemskab. Så var der stor ros til vores formand Sven-Erik Simonsen for hans utrættelige indsats for Cuba og foreningen. Herefter blev beretningen vedtaget.

3. Regnskab

Årsregnskab 2016 blev omdelt på generalforsamlingen. I vores kasserer Mogens Hansens fravær blev det fremlagt af revisor Palle Yndal-Olsen og vedtaget uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer, men hovedbestyrelsen fremsatte et forslag til udtalelse henvendt til presse, regering og Folketing om Cubas initiativ i tilknytning til fredsaftalen i Columbia med opfordring til efterfølgelse. Der fremkom et uoverskueligt antal ændringsforslag, som kunne koges ned til 2 principielle uenigheder. Der blev derfor særskilt stemt om dem, og det besluttedes at bemyndige formanden til at indarbejde beslutningerne i den endelige udtalelse, som bringes andetsteds i dette nummer af Cubabladet.

5. Planer for det kommende år

Hovedbestyrelsen forslag til planer for det kommende år blev omdelt på generalforsamlingen. Det affødte en længere debat, som afsluttedes med vedtagelsen af forslaget til årsplan med pålæg til bestyrelsen om at indarbejde yderligere 2 punkter: 1) Der skal nedsættes en hvervekampagne-gruppe med særligt focus på at inkludere de sociale medier arbejdet 2) Cuba skal være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i juni 2017. Årsplanen bringes førstkommende nummer af Cubabladet.

6. Vedtagelse af budget og kontingent

Forslag til budget 2017 blev omdelt på generalforsamlingen og fremlagt af Palle Yndal-Olsen. Hovebestyrelsen foreslog ét punkt på indtægtsiden og et andet på udgiftsiden forhøjet med samme beløb, således at balancen forblev uændret. Med disse ændringer blev budgetforslaget vedtaget.

7. Valg af hovedbestyrelse

Der var opstillet 19 kandidater, som alle blev valgt:

 1. Brian Arlofeldt
 2. Ole Bach
 3. Kirsten Bindstrup
 4. Helle G. Bruun
 5. Claus (Bager) Christoffersen (BJMF)
 6. Helle Gade
 7. Mogens Hansen
 8. Inge Høgh (KpiD)
 9. America Labrador
 10. Thomas Lindrod
 11. Luis Monteiro (DKP)
 12. Johnny Mortensen
 13. Ole Nors Nielsen (3F Aalbrg)
 14. Signe Rieland
 15. Helene-Marie Sandberg
 16. Kirsten Schelbeck
 17. Sven-Erik Simonsen
 18. Krista Sørensen
 19. Kit Aastrup

8. Valg af 2 suppleanter

Der var opstillet 2 kandidater til suppleanter i hovedbestyrelsen, som begge blev valgt:

 1. Jesper Brohm Hansen
 2. Svend Erik Christensen

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Følgende blev valgt til revisor:

 1. Ingrid Seidenfaden
 2. Palle Yndal-Olsen
 3. Anders Kristensen (suppleant)

10. Eventuelt

Ole Bach oplyser, at der er latinamerikansk filmfestival i Kino Valby, 4.-10.april 2017. Cubas ambassade er vært ved et mindre traktement d. 6/4-2017.

Formanden takker for fremmødet med opfordring til at søge potentielle unge aktivister i vores omgangskreds. Opfordrer til at komme med ideer til markeringen af 50 året for solidaritetsarbejdet med Cuba.