ForeningenGeneralforsamlingInternational solidaritetNyheder

Referat af generalforsamling 5. juni 2021

På en sommerdag samledes cirka 40 medlemmer til generalforsamling. Det blev en god dag med status på arbejdet siden generalforsamlingen i 2019 og der blev lagt planer for det kommende års arbejde. Der blev givet håndslag til Cuba – solidariteten skal styrkes!

Formanden Sven-Erik Simonsen bød velkommen – med særlig velkomst til Cubas ambassadørpar. På grund af corona er det lang tid siden sidste generalforsamling, mere end to år, en periode, hvor hovedbestyrelsen tog ansvaret for at køre foreningen videre. Nu er vi glade for, at vi kan holde denne generalforsamling, det er en rar fornemmelse, at vi igen er i sync med medlemsskaren, lød det fra formanden. Foruden de fysisk tilstedeværende i Casa Latinoamericana deltog også medlemmer online fra Aalborg, Sydhavnen og Fyn. Det er godt, vi gør os erfaringer med, hvordan vi kan holde møder og udvikle vores kommunikationsformer.

Foreningens formand bød velkommen og medlem  af hovedbestyrelsen Kirsten Bindstrup varetog arbejdet som dirigent. Fotos: Johnny Mortensen

Cubas ambassadør Roger López Garcia overbragte en hilsen til generalforsamlingen og takkede for vores solidaritet! Et ord, som gik igen i ambassadørens eksempler på Cubas håndtering af covid-19, der har udløst en krise i verden ingen kunne forestille sig, som han udtrykte det. Cuba udviste solidaritet lige fra starten af pandemien, da et engelsk krydstogtskib fik lov at lægge til i Mariel, efter at det forgæves havde ansøgt om tilladelse til at lægge til og hjemsende sine passagerer, hvoraf nogle var smittede, i andre lande. Også de 67 Henry Reeve brigader, som gennem årene har gennemført tusindvis af operationer, og nu også under corona hjælper i mange lande, bygger på Cubas grundholdning om solidaritet. Ambassadøren nævnte også erfaringerne fra den lange internationale kamp for at få de fem cubanere hjem fra fænglserne i USA. Den internationale solidaritet vil også med tiden bryde blokaden, lød ambassadørens konklusion.

Sven-Erik Simonsen takkede ambassadøren for talen og gav en kort opdatering. En af de 5 cubanere, Gerado Hernández, er i dag præsident for CDR-komiteerne (Komiteerne til Forsvar for Revolutionen – Cubas største masseorganisation). En anden af de 5, Fernándo González, er blevet leder af ICAP og sender en hilsen og tak til Dansk-Cubansk Forening med en appel om at vi bliver ved med at kæmpe imod blokaden – også under den nye regering i USA. Desuden takkede han for dansk opbakning til nomineringen af Henry Reeve brigaderne til Nobels Fredspris.

Ambassadør Roger López Garcia talte ved åbningen af generalforsamlingen og Kirsten Schelbeck tolkede.

1: Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden

Hovedbestyrelsen indstillede Kirsten Bindstrup som ordstyrer. Hun blev valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt og rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen var pga. corona i år blevet udsat fra den 20. marts til den 5. juni 2021. Bindstrup gennemgik dagsordenen, som er udsendt med Cubabladet marts 2021 side 24 – den blev godkendt. Hun konstaterede at forslag til forretningsorden, forslag til årsplan, regnskab og oversigt over kandidater til hovedbestyrelse samt suppleanter alt sammen var udleveret ved indskrivningen. Ordstyreren gennemgik herefter forretningsordenen, som var den samme som for to år siden, bortset fra dette ekstra punkt 9: ”På generalforsamlingen i 2021 er det muligt at deltage digitalt. Onlinedeltagernes mulighed for at tage ordet, stemme og deltage i valg håndteres på bedst mulig måde, men med den fleksibilitet, som den særlige situation betinger.” Forretningsordenen blev vedtaget.

Jytte Svensson blev valgt til referent. Til stemmetællere valgtes: Tom Henriksen, Helle Bruun og Rene Holmvard.

2: Hovedbestyrelsens beretning

Hovedbestyrelsens grundige og detaljerede beretning findes optrykt i Cubabladet fra marts 2021 side 15-22. Formanden opdaterede og kommenterede i sin mundtlige beretning punkterne. Han takkede for alle bidrag og aktiviteter – blandt andet lød der en stor cadeau til Kim Paulsen for en ny og velfungerende hjemmeside og webshop – brug den! Under drøftelse af beretningen blev det blandt andet diskuteret, hvilke organisationer og freds- og solidaritetsinitiativer Dansk-Cubansk Forening kan støtte. Der var enighed om, at hovedbestyrelsen skal tage stilling, hvis det handler om initiativer, der ikke har med Latinamerika at gøre.

Marianne Maass fortalte om de mange aktiviteter, som lokalafdelingen i Kolding/Sydøstdanmark har gennemført.


Også en række andre emner var til debat. Herunder at medicinske redskaber er sendt til Cuba med en svensk container. Kontingentets størrelse blev diskuteret. Lokalafdelinger kom med input – primært Koldingafdelingen, som bidrog med et lille power-point om de mange lokale aktiviteter. Herefter blev beretningen vedtaget.

3: Regnskab herunder også regnskabet for 2019

Kasserer Mogens Hansen fremlagde det reviderede regnskab for 2020, som i store linjer følger budgettet og udviste et lille driftsunderskud på 1255 kr. Der er foretaget lager afskrivning på i alt 4000 kr.
Der var en gennemgang af foreningens kollektive medlemmer som betaler mellem 500 og 1500 kr. i årligt kontingent. Herefter blev regnskabet vedtaget.
Også regnskabet for 2019 blev godkendt på denne generalforsamling, da der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år. Her var der et driftsunderskud på 6.583 kr.

4: Indkomne forslag

 1. Kevin González fra Cuban Rum Nordic har rettet henvendelse og spurgt, om Dansk-Cubansk Forening vil støtte op om og hjælpe til ved en ‘galla-fest’, som arrangeres af Kevin og co. Det er planen at afholde festen i slutningen af august eller september, en fejring af det 110 årige diplomatiske forhold mellem Cuba og Danmark. Hovedbestyrelsen havde diskuteret forslaget og anbefalede det. DCF skal mobilisere deltagere og bidrage med aktivister på dagen – og vil modtage 15% af barindtægten som støtte til foreningens arbejde. Forslaget blev vedtaget.
 2. En plan for slutspurt i kampagnen Unblock Cuba: Alle laver noget fra den 17. juni til den 23. juni, hvor det forventes, at FN’s generalforsamling diskuterer og stemmer om Cubas resolution, som kræver blokaden ophævet. Forslaget blev vedtaget.

5: Planer for det kommende år

Dirigenten gennemgik forslaget til årsplan 2021. Herunder et forslag om mulighed for ansættelse af lønnet arbejdskraft til specifikke opgaver på en tidsbegrænset kontrakt. Der er ingen konkrete planer om dette, det er kun en forholdsregel, som hovedbestyrelsen kan arbejde med. Desuden har Dansk-Cubansk Forening fået en henvendelse om samarbejde fra organisationen Quisicuaba (hvor Gladys Ayllon, tidl. ICAP nu arbejder). Quisicuaba er en tværreligiøs organisation, som hjælper folk, der har det svært i Cuba. Hovedbestyrelsen vil gerne kunne samarbejde med denne organisation når det er et nyttigt supplement til ICAP.

Under planer blev også årets lotteri vendt. Der er et forslag om, at årets lotterioverskud går til højteknologiske implantater til hørehæmmede børn i Cuba. Danmark er kendt for højteknologi inden for høreapparater, og der er mulighed for kontakt til det cubanske neurovidenskabelige center via ICAP. Og f.eks via døve-foreninger her i landet er der mulighed for at skabe nye potentielle venner/kontakter til Cuba.
Årsplanen blev sat til afstemning og vedtaget. Den justerede årsplan bringes i Cubabladet.

Ambassadørens hustru – konsulen Eneida Lemuz Zellero.

6: Vedtagelse af budget og kontingent

Kasserer Mogens Hansen gennemgik årsbudgettet. Der var debat om kontingentet. Hovedbestyrelsen foreslog, at vi ikke hævede kontingentet i år. Det blev foreslået, at hovedbestyrelsen skal forholde sig til kontingentets størrelse for enlige og for par, da nogle mener, at forskellen er for lille. Forslag om evt. ændringer forelægges næste generalforsamling. Herefter blev budgetforslaget vedtaget.

7: Valg af hovedbestyrelse

Der var opstillet 17 kandidater, som alle blev valgt:

 1. Kirsten Bindstrup
 2. Helle G. Bruun
 3. Claus (Bager) Christoffersen (BJMF)
 4. Hellen Gade
 5. Jesper Brohm Hansen
 6. Mogens Hansen
 7. Rene Holmvard (nyopstillet)
 8. Niklas Zenius Jespersen
 9. America Labrador
 10. Thomas Lindrod
 11. Luis Monteiro (DKP)
 12. Johnny Mortensen
 13. Helene-Marie Sandberg
 14. Sven-Erik Simonsen
 15. Krista Sørensen
 16. Susanne Wind
 17. Kit Aastrup

8: Valg af 2 suppleanter

Der var opstillet 2 kandidater til suppleanter i hovedbestyrelsen, som begge blev valgt:

 1. Ole Nors Nielsen (3F Aalborg)
 2. Jørn Lehmann Petersen

9: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Følgende blev valgt som revisorer:

 1. Signe Rieland
 2. Poul Erik Nielsen
 3. Mikael Betzer (suppleant)

10: Eventuelt

Nikolaj Aamand fra Ungkommunisterne nævnte, at de var glade for nu at være kollektive medlemmer af Dansk-Cubansk Forening.

Formand Sven-Erik Simonsen rundede mødet af og takkede for en meget debatrig generalforsamling. Det var dejligt at se hinanden igen.

Efter generalforsamlingen var der mulighed for at deltage i et middagsarrangement med musik og tale – men primært med tid til at de forsamlede – godt 40  – medlemmer og Cuba-venner kunne snakke med hinanden.

Efter generalforsamlingen deltog cirka 40 i en god middag, hvor argentinske Pedro Juarez grillede, ambassadøren talte, Ricardo spillede og sang og Jena Bjerregaard solgte lodder, hvor overskuddet gik til indsamlingen: Kanyler til Cuba.