2020 Generalforsamling/Årsplan

Generalforsamling 2020 var indkaldt til lørdag 21. marts 2020 kl. 13. Men den er aflyst på grund af corona. Her kan du læse det forslag til årsplan, som var forberedt, og som med et par ændringer blev vedtaget på et møde i Hovedbestyrelsen den 29. august 2020.

Årsplan 2020

Fokus på: Kamp mod blokaden, information om Cuba og Latinamerika samt styrkelse af Dansk-Cubansk Forening i hele landet!!

Dansk-Cubansk Forening har opgaver inden for tre områder:

1: Hovedopgaven bliver at sætte fokus på kravet om ophævelsen af USA’s blokade og på de nye former, som USA’s fjendtlighed mod Cuba, der når usete højder i disse år, antager. Herunder skal der protesteres mod USA’s illegale tilstedeværelse på Guantánamo-basen.

2: Generelt informationsarbejde i Danmark om situationen og udviklingen i Cuba – herunder opdateringen af Cubas økonomiske model; bæredygtighed, suverænitet og socialisme; samt ALBA og den antiimperialistiske enhed og venstrekræfterne i Latinamerika, som er under pres fra et ekstremt agressivt USA under Trump.

3: Styrke foreningen i form af medlemshvervning, støtte til lokalafdelinger, og en samlet indsats for at åbne foreningen yderligere mod nye – ikke mindst unge – aktive cubavenner.

For at opfylde disse tre målsætninger vil vi arbejde på at gennemføre følgende:

Materialer og information:

Foreningens oplysningsarbejde skal udvikles. Medlemmerne skal så vidt muligt høre fra Dansk-Cubansk Forening mindst én gang om måneden. Emails, elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside og Facebook benyttes. Da foreningens eksisterende hjemmeside er delvist nedbrudt og webbutikken er helt ude af drift er det en højt prioriteret opgave at få lavet en ny hjemmeside med tilhørende webbutik.

Cubabladet skal fortsat udkomme tre-fire gange årligt. Artikler fra Cubabladet skal lægges på hjemmesiden, der også skal gøres til en mere aktiv ramme om foreningens oplysnings- og informations-arbejde. Folk med teknisk evne og vilje til at videreføre og udvikle det arbejde søges.

Vi skal fortsætte og udvikle arbejdet med at nå ud til unge – især på gymnasier, tekniske skoler og lignende. Disse unge står ofte på spring til at skulle rejse efter endt ungdomsuddannelse. Materiale bør udarbejdes, som henvender sig direkte til denne gruppe.

Bog om den cubanske folkemagt og demokratiet i Cuba, som oprindeligt var planlagt til at udkomme i december 2015, prioriteres i år idet ændringerne af valgloven nu er på plads.

Der tages initiativer for at styrke modstanden mod USA’s blokade, og der arbejdes med at få udbredt og solgt den bog om blokaden, som foreningen udsendte 6. december 2015. Vi er opmærksomme på, at den 17. i hver måned er kampagnedag mod blokaden – og den 17. oktober er en særlig global kampagnedag mod blokaden.

Europæisk kampagne mod blokaden

Dansk-Cubansk Forening har tilsluttet sig en fælles-europæisk kampagne mod blokaden. Den har overskriften: Stop den økonomiske krig mod Cuba.

Vi gennemfører en kampagneuge mod blokaden i uge 45 (fra 2 til 8. november),hvor medlemmerne, lokalafdelinger, kollektive medlemmer og de organisationer og partier, som vi kan sætte i bevægelse opfordres til at bidrage til en mangfoldighed af aktiviteter mod blokaden over hele landet.

Kampagnen mod blokaden fastholdes som en permanent kampagne og kulminerer igen i april-maj 2021, hvor USA’s blokade mod Cuba er til debat og afstemning i FN’s generalforsamling (udsat pga. corona fra november 2020). Den løbende kampagne foregår i hele Europa under en fælles overskrift ”UNBLOCK CUBA!”

Vi følger bedst muligt med i samt er aktive i forhold til, hvordan de store medier skriver og rapporterer fra og om Cuba.

Vi viderefører de gode erfaringer med åbne debatmøder om udviklingen i Cuba, evt. knyttet an til rejsernes temaer.

Cuba-solidariteten skal være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i juni 2020, hvis det kan ske ved medlemmer, der er der alligevel.

Butik, drift og økonomi

Dansk-Cubansk Forenings salg af materialer skal forbedres ved bl.a. øget brug af web-butikken, der skal opdateres, Cubabladet samt tilbud via nyhedsmails m.m.

Foreningens fysiske butikssalg skal arbejde aktivt med tilbud og gøre brug af markedsdage – blandt andet de markedsdage der er i Casa Latinoamericana den første søndag i hver måned. Der skal tages stilling og prioriteres i forhold til varesortiment i lyset af ringe pladsforhold og de erfaringer vi har med, hvad der sælger. Priser skal være tillokkende for vores målgruppe.

Vi deltager med butik og boder 1. maj, Roskilde Minifestival og andre aktiviteter, hvor det er muligt og relevant … generalforsamlinger i fagforeninger etc.

Foreningen skal arbejde videre med at involvere medlemmerne i aktiviteterne, arbejdet og ledelsen af foreningen. Hidtidige erfaringer med at definere, beskrive og uddelegere afgrænsede arbejdsopgaver skal videreudvikles. Der er et akut behov for at inddrage nye kræfter i arbejdet, og der er et påtrængende strategisk behov for at fremme et generationsskifte i foreningen.

Hovedbestyrelsen tager stilling til, om der skal ansættes lønnet arbejdskraft til at udføre definerede og specifikke opgaver på en tidsbegrænset kontrakt.

Rejser og brigader

Vi vil mobilisere til foreningens rejser og brigader. Det er en prioriteret opgave for hele foreningen at arbejde for at udbrede kendskabet til Dansk-Cubansk Forenings rejser og brigader. Blandt rejse- og brigade-deltagere er der også nye medlemmer og potentielt aktive.

Rejseaktiviteter skal planlægges i så god tid, at der kan samles tilstrækkeligt med rejsedeltagere. Priserne skal holdes på et attraktivt niveau for interesserede og matche vores målgruppes forventninger.

Der skal laves nye materialer om rejser og brigader. Hvis muligt skal foreningen udgive en rejse-avis.

Rejsegruppen vil i 2020 iværksætte en ”bruger-undersøgelse” omhandlende Dansk-Cubansk Forenings rejser. Undersøgelsen skal operere fra 2 vinkler: 1) En opsamling af, hvad der har fået tidligere deltagere til at vælge foreningens rejser – og i hvilket omfang de fik deres forventninger indfriet. 2) En undersøgelse blandt foreningens medlemmer samt andre potentielle deltagere i Dansk-Cubansk forenings rejser af deres forventninger og ønsker til fremtidige rejsers indhold og form. Formålet er at give rejsegruppen flere redskaber til at skabe den bedst mulige overensstemmelse mellem målgruppens behov og de temarejser, der udbydes fra og med 2021.

Mht. rejseprogrammet for 2021 vil rejsegruppen som udgangspunkt koncentrere sig om at planlægge, promovere og gennemføre én veltilmeldt temarejse.

Det er en særlig vigtig opgave at udbrede budskabet om brigaderne til mennesker – især unge – i hele landet. I det omfang der kan skaffes økonomi til det, etableres der en fond, som kan yde tilskud til unges brigadeophold, mod at den unge til gengæld yder et aftalt stykke arbejde for eller i Dansk-Cubansk Forening.

Projekter og aktiviteter – sundhed som tema

I 2020/2021 vil vi have sundhed og solidaritet i Cuba og i Verden som et markant tema i DCF’s arbejde – herunder i lotteriet 2020 og med invitationen af ”Henry-Reeve-repræsentanter” til Danmark i 2021.

Lotteriet og Verdens-julemarkedet er gode måder at nå ud til nye kredse af Cubavenner på, og skal derfor igen i år prioriteres højt.

Samarbejdet mellem Dansk-Cubansk Forening og Cojímar er fortsat på dagsordenen, men nye initiativer fra vores side afventer at de lokal myndigheder tager stilling til samarbejdet med os.

Når gæster fra Cuba besøger de nordiske lande, vil Dansk-Cubansk Forening gøre brug af dem – herunder også med besøg i lokalafdelinger.

Der afholdes så vidt muligt en Cubafest sammen med venner fra fagbevægelsen, partier og andre kredse.

Samarbejdspartnere

Dansk-Cubansk Forening ønsker fortsat at indgå i samarbejdet med andre organisationer i freds- og solidaritetsbevægelsen med særlig vægt på Latinamerika.

Foreningens ledelse sikrer et kontinuerligt samarbejde med Cubas ambassade i Danmark samt med ICAP i Cuba.

Den humanitære organisation Quisicuaba i Cuba (hvor Glady Ayllon tidl. ICAP nu arbejder) har tilbudt et samarbejde. Vi er positive over for at etablere et samarbejde, hvor det kan supplere på områder, hvor ICAP har svært ved at hjælpe os; såsom aflevering af materialle og økonomiske donationer og udsendelse af danske praktikanter og frivillige.

Det internationale og nordiske samarbejde prioriteres.