2016 Årsplan

Denne årsplan blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. marts 2016 og gælder til generalforsamlingen i marts 2017

Dansk-Cubansk Forenings har opgaver inden for tre områder:

1: Hovedopgaven bliver at sætte fokus på ophævelsen af USA’s blokade og de nye former, som USA’s fjendtlighed kan forventes at antage over for Cuba i de kommende år. Herunder skal der sættes fokus på USA’s illegale tilstedeværelse på Guantánamobasen.

2: Generelt informationsarbejde i Danmark om situationen og udviklingen i Cuba – herunder opdateringen af Cubas økonomiske model, dets suverænitet og socialisme samt ALBA og enhedsprocessen i Latinamerika, som er under pres efter efter valgene i Argentina og Venezuela.

3: Styrkelse af foreningen i form af medlemshvervning, støtte til lokalafdelinger og en samlet indsats for at åbne foreningen yderligere mod nye – ikke mindst unge – aktive cubavenner.

For at opfylde disse tre målsætninger vil vi arbejde på at gennemføre følgende:

Materialer og information:

Foreningens oplysningsarbejde skal udvikles. Medlemmerne skal så vidt muligt høre fra Dansk-Cubansk Forening mindst én gang måneden. Emails, elektroniske nyhedsbreve og facebook skal i højere grad benyttes.

Folder om Dansk-Cubansk Forening og om USA’s blokade, skal ligge til uddeling i Callejon de Hamel i Havanna, hvor der kommer mange danske turister med de kommercielle rejsebureauer. Foldere lægges også på ambassaden og hos de rejsebureauer, der ønsker det.

Cubabladet skal fortsat udkomme tre-fire gange årligt. Et mål er her at tilknytte flere mennesker, der kan bidrage til udformningen af bladet og samle en redaktion, der kan bære bladet fremover. Artikler fra Cubabladet skal lægges på hjemmesiden, der også skal gøres til en mere aktiv ramme om foreningens oplysnings- og informationsarbejde. Folk med teknisk evne og vilje til at videreføre og udvikle dette arbejde skal tilknyttes foreningen.

Vi skal lave materiale, der når ud til unge – især på gymnasier, tekniske skoler og lignende. Disse unge står ofte på spring til at skulle rejse efter endt ungdomsuddannelse. Materiale bør udarbejdes, som henvender sig direkte til denne gruppe – herunder en flot, ungdomsrettet plakat med fokus på brigaderne.

Bog om den cubanske folkemagt og demokratiet i Cuba, som var planlagt til at udkomme i december 2015, prioriteres i år. Og vi følger bedst muligt med i samt er aktive i forhold til, hvordan de store medier skriver og rapporterer fra og om Cuba.

Der tages initiativer for at styrke modstanden mod USA’s blokade, og der arbejdes med at få udbredt/solgt den bog om blokaden om foreningen udsendte den 6. december 2015. Vi er opmærksomme på, at den 17. i hver måned er kampagnedag mod blokaden og den 17. oktober er en særlig global kampagnedag mod blokaden.

Vi videreføre de gode erfaringer med åbne debatmøder om udviklingen i Cuba, evt. knyttet an til rejsernes temaer.

Drift og økonomi

Dansk-Cubansk Forenings salg af materialer skal forbedres ved blandt andet øget brug af webbutikken, der skal opdateres, Cubabladet samt tilbud via nyhedsmails, etc.

Foreningens fysiske butikssalg skal arbejde mere aktivt med tilbud og gøre brug af markedsdage. Der skal sælges flere ting fra butikken, og priserne skal være tillokkende for vores målgruppe.

Vi deltager med butik og boder 1. maj, K-festival, Roskilde Minifestival og andre aktiviteter, hvor det er muligt og relevant… generalforsamlinger i fagforeninger etc.

Foreningen skal arbejde videre med at involvere medlemmerne i aktiviteterne, arbejdet og ledelsen af foreningen. Hidtidige erfaringer med at definere, beskrive og uddelegere afgrænsede arbejdsopgaver skal videreudvikles. Der er et akut behov for at involvere nye kræfter i arbejdet og der er et påtrængende strategisk behov for at fremme et generationsskifte i foreningen.

Rejser

Vi vil mobilisere til foreningens rejser og brigader. Det er en prioriteret opgave for hele foreningen at arbejde for at udbrede kendskabet til Dansk-Cubansk Forenings rejser og brigader. Blandt rejse- og brigadedeltagere befinder der sig også nye, potentielle medlemmer.

Rejseaktiviteter skal planlægges i så god tid, at der kan samles tilstrækkeligt med rejsedeltagere. Priserne skal holdes på et attraktivt niveau for interesserede og matche vores målgruppes forventninger. De erfaringer der i samarbejdet med C&C-Travel er gjort med at billigøre rejserne og muligheden for at gennemføre rejser med ned til 5 deltagere videreudvikles i 2016.

Der skal laves nye materialer om rejser og brigader. Hvis muligt skal foreningen udgive en rejseavis.

Projekter og aktiviteter

Den 16. april gennemføres demonstration i København mod USA’s blokade

Når gæster fra Cuba besøger de nordiske lande, vil Dansk-Cubansk Forening gøre brug af dem – herunder også med besøg i lokalafdelinger.

Lotteriet og Verdensjulemarkedet er gode måder at nå ud til nye kredse af cubavenner på og skal derfor igen i år prioriteres højt.

Der afholdes en Cubafest sammen med venner fra fagbevægelsen, partier og andre kredse.

Samarbejdet mellem Dansk-Cubansk Forening og Cojímar prioriteres. Det er forventningen, at det formelle grundlag for samarbejdet kan blive afklaret i løbet af året. Sideløbende med denne desværre langsomme bureaukratiske proces gennemfører vi de projekter og aktiviteter, som er mulige.

Den 13. august 2016 fylder Fidel 90 år. Det skal vi markere passende stort.

Den 9. oktober 2017 er det 50-året for mordet på Che Guevara. Vi undersøger i år mulighederne for at invitere Aleida Guevara til Danmark som hovedtaler ved et stort arrangement i den anledning. Et arrangement, som vi i givet fald søger at gennemføre i samarbejde med anere relevante partier og organisationer…. evt. koordineret med de nordiske venskabsforeninger.

Det overvejes om lotteriet 2016 evt. kan knyttes til et Che-kultur-projekt.

Foreningen videreudvikler de gode forbindelser til Galleri Havana.

Samarbejdspartnere

Dansk-Cubansk Forening ønsker fortsat at indgå i samarbejdet med andre organisationer i freds- og solidaritetsbevægelsen med særlig vægt på Latinamerika.

Foreningens ledelse sikrer et kontinuerligt samarbejde med Cubas ambassade i Danmark samt med ICAP i Cuba.

Det internationale og nordiske samarbejde skal prioriteres.