2016 Referat af Generalforsamlingen

Der var udleveret 29 stemmesedler ved indgangen. Deltagelsen var lavere på grund af årsmøde i Folkebevægelsen mod EU, hvor mange medlemmer og aktive i DCF også er med.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden
  2. Hovedbestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Planer for det kommende år
  6. Vedtagelse af budget og kontingent
  7. Valg af hovedbestyrelse
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Formanden Sven-Erik Simonsen bød velkommen, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og modtog som gave til foreningen en dirigentklokke fra Philip.

Cubas ambassadør Yiliam Gómez og hendes mand konsul Ares Valdes var til stede. Ambassadøren takkede for den venlige modtagelse i Danmark og for Dansk-Cubansk Forenings indsats for Cuba; redegjorde herefter for den indenrigspolitiske situation i Cuba, de internationale forbindelser, det kommunistiske partis kongres i april og den igangværende forhandlingsproces med USA.

1: Valg af dirigent.

Kirsten Bindstrup blev valgt.

Dagsorden blev godkendt.

Den omdelte forretningorden godkendtes med den ændring, at der skrives beslutningsreferat.

Der var udleveret 29 stemmesedler ved indgangen.

Palle Yndal-Olsen blev valgt til referent.

Til stemmeudvalget valgtes: Claus Christoffersen, Jacob Jensen og Christian Gorm Hansen.

2: Hovedbestyrelsens beretning.

Formanden opridsede den skriftlige beretnings hovedtemaer (Cubabladet marts 2016 s. 15-20)

De økonomiske reformer i Cuba

Dansk-Cubansk Forening – en brik i en stor international bevægelse

Kampen mod blokaden

Aktivitet i medlemsskaren

Brigade- og temarejser

Forholdet til andre organisationer

Egen organisation – grupperne

Samarbejdet med ICAP

Jytte Svensson redegjorde for aktiviteter i lokalafdelingen i Århus, Erik Raaschou for Aalborg og Marianne Maas for Kolding.

Claus Christoffersen har afløst Ole Søborg som ansvarlig for BJMF’s forbindelse til DCF. Der planlægges én Cubafest om året, og Claus har også planer om et ungdomskulturarrangement i Vestsjælland.

Herefter blev beretningen vedtaget i enstemmighed.

3: Regnskab.

I kassererens fravær fremlagde Palle Yndal-Olsen årsregnskabet for 2015, som blev godkendt enstemmigt uden bemærkninger.

4: Indkomne forslag.

Brian Arlofelt m.fl. havde indsendt forslag til en alternativ ”baglæns” demostration den 16. april 2016 vendt mod US-blokaden af Cuba. America Labrador havde lavet forslag til fremstilling af en T-shirt i samme anledning. Der var opbakning til begge dele.

Hovedbestyrelsen havde udarbejdet en udtalelse om ophævelse af blokaden. Den blev med én mindre tilføjelse og én mindre ændring enstemmigt vedtaget og bringes andetseds i dette nummer af Cubabladet.

Inge Høgh foreslår et tættere samarbejde med Galleri Havana i Istedgade. Kirsten Schelbeck foreslår oprettelse af nogle tema-foredragstilbud evt. i form af power-point, som alle kan bruge.

5. Planer for det kommende år.

Hovedbestyrelsens forslag til DCF-årsplan 2016 blev fremlagt af Kirsten Bindstrup og enstemmigt vedtaget efter 2 mindre sletninger og 3 mindre tilføjelser. Den vedtagne årsplan kan læses her på hjemmesiden. 

6. Vedtagelse af budget og kontingent.

Budgettet blev fremlagt af Palle Yndal-Olsen i Mogens Hansens fravær. Der er i alt væsentligt tale om en fremskrivning af foregående års regnskab. Mogens anser en kommende huslejestigning for mulig, og der forudses færre udgifter til besøg fra Cuba. Budgettet blev vedtaget i enstemmighed. Der var ikke forslag om kontingentændringer.

7.Valg til hovedbestyrelse (15-19 medlemmer).

Til hvedbestyrelsen var opstillet flg., som alle blev valgt:

Brian Arlofelt (nyvalgt)

Ole Bach

Kirsten Bindstrup

Helle G. Bruun

Claus Christoffersen (BJMF) (nyvalgt)

Mogens Hansen

Christian Gorm Hansen

Inge Høgh (KpiD)

Jacob Jensen (DKP)

America Labrador

Thomas Lindrod (nyvalgt)

Johnny Mortensen

Ole Nors Nielsen (3F Aalborg)

Kirsten Schelbech

Kurt Schmidt

Sven-Erik Simonsen (KP)

Jytte Svensson

Krista Sørensen

Kit Aastrup

De tre lokalafdelinger besætter hver en plads, pt. Marianne Maas, Jytte Svensson og Erik Raaschou.

8. Valg af 2 suppleanter.

Som suppleanter til hovedbestyrelsen var flg. opstillet, som begge blev valgt: Svend Erik Christensen og Jesper Brohm Hansen.

9. Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant.

Til revisorer blev valgt: Elsemarie Vestergaard og Palle Yndal-Olsen

Til revisorsuppleant valgtes: Anders Kristensen

10. Eventuelt.

Lena Bidstrup ønskede at lave et alternativ til den forslåede T-shirt. Det var der tilslutning til, men tiden er knap.

Carsten Bo ønsker, at det cubanske flag sættes til salg i foreningens web-shop. Det blev der givet tilsagn om.

Sven-Erik Simonsen redegjorde kort for vores forhlod til de nordiske Cuba-venskabsforeninger.

Inge Høgh ønskede at vi markerede frigivelsen af ”de 5”, hvilket skete med applaus.