Tag et kig på berømte citater af Jose Marti (3)

MARTÍS HJØRNE    –    RINCÓN DE MARTÍ 

Vi kender Jose Mari’s skarpe kritik af USA, men herunder kan vi se, at hans tænkning var langt bredere – for eksempel ” Naturen er ikke misundelig som menneskene. Den nærer ikke had eller frygt som menneskene. Den spærrer ikke vejen for nogen, for den frygter ingen. Menneskene vil altid have brug for naturens produkter. “.

Af Jørgen Ralph Hansen

Apropos den aktuelle bevægelse Black Lives Matter skal her nævnes Martís nok mest kendte ord om den sorte og hvide race. For 127 år siden (16-4-1893)  –  så langt forud for sin (og desværre også vor!) tid – skrev han i bladet Patria:

”Mennesket har ikke nogen speciel rettighed, fordi det tilhører den ene eller den anden race: sig menneske, og straks udtaler man alle rettighederne. Den sorte som sort er hverken mindreværdig eller mereværdig i forhold til enhver anden mand. (…) Alt hvad der deler menneskene, alt hvad der adskiller, opsplitter eller indkredser dem, er en synd mod menneskeheden. (…) Hvis det hævdes, at slavevilkår ikke betyder mindreværd hos racen, der er slaver, eftersom de hvide gallere, med blå øjne og gyldent hår, blev solgt på Roms markeder som trælle, med jernring om halsen – så er det god racisme, for det er ren og skær retfærdighed og hjælper til at udrydde fordomme hos den uvidende hvide. Men dér slutter så den retfærdige racisme, som er den sortes ret til at hævde og vise, at hans farve ikke fratager ham nogen af  menneskeartens evner og rettigheder.”  (OC: 2:298)

 FORTSAT CITATER FRA MARTÍ  TIL ”MARTÍS HJØRNE”  (alle nye efter sept. 2020)

Como el corazón es casa para los recuerdos, el monumento es casa para heroes.   Som hjertet er hjem for erindringer, således er monumentet hjem for helte. (OC 6:199)

La moral no perece, porque cada hombre que nace, la refecunda.   Moral går ikke tabt, for hvert menneske som fødes, fremmer den fortsat.  (OC  21:168)

Sólo la moralidad de los individuos conserva el esplendor de las naciones.  Kun høj moral hos den enkelte  sikrer nationernes storhed.  (OC  19:17)

Honrar a los muertos es vigorizar a los vivos.  At ære de døde er at styrke de levende  (OC  15:109)

Vi en la tierra esmeraldas, donde hay mariposas azules, vi palmas, donde hay tristezas,; vi diamantes, para lección del mundo, alli donde es mucho el carbon; nunca vi maravilla tan grande como la mujer cubana.    På Jorden så jeg smaragder, hvor der findes blå sommerfugle. Jeg så palmer, hvor der hersker tristhed. Jeg så diamanter, som belæring for verden, dér hvor der er meget kul. Men aldrig så jeg et vidunder så stort som den cubanske kvinde. (OC: 20:522)

!Para todo hay en este mundo imbéciles y viles!   Til alt er der i denne verden tåbelige og nedrige!   (OC  11:177)

De vez en cuando es necesario sacudir el mundo, para que lo podrido caiga a tierra.   En gang imellem er det nødvendigt at ryste verden, for at det rådne kan falde til jorden.  (OC  11: 242)

El mundo no es una jaula dorada de amos que holgazanean y criados que odian.   Verden er ikke et gyldent bur for herskab, som driver den af og tjenestefolk, som hader. (OC  12:243)

En la música, es más bello lo que brota de ella que ella misma.   I musik er det smukkere, som udspringer af den, end den er i sig selv.  (OC 6:201) 

Sin vida sólida económica es imposible todo progreso y toda seguridad en la Nación.   Uden et solidt økonomisk liv er ethvert fremskridt og enhver sikkerhed for nationen umulig.  (OC  28:34)

El único camino abierto a la  prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza.   Den eneste åbne vej til varig og mulig velstand er at kende, dyrke og udnytte naturens uudtømmelige og utrættelige elementer.  (OC  8:289)

La naturaleza no tiene celos, como los hombres. No tiene odios, ni miedo como los hombres. No cierra el paso a nadie, porque no teme de nadie. Los hombres  siempre necesitarán de los productos de la naturaleza. Y como en cada region solo se dan determinados productos, siempre se mantendrá su cambio activo, que asegura a todos los pueblos la comodidad y la riqueza.     Naturen er ikke misundelig som menneskene. Den nærer ikke had eller frygt som menneskene. Den spærrer ikke vejen for nogen, for den frygter ingen. Menneskene vil altid have brug for naturens produkter. Og da der i hver region kun findes bestemte produkter, vil den aktive samhandel opretholdes, som sikrer alle folk bekvemmelighed og velstand.  (OC  8:289)

El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él contra la naturaleza.     Verden bløder uden ophør på grund af de forbrydelser, som begås i den mod naturen. (OC  4: 381)

En pueblos como en hombres, la vida se cimienta sobre la satisfacción de las necesidades materiales.   I nationer som i mennesker grundfæstes livet på tilfredsstillelsen af de materielle behov. (OC  6:337)

El necio desdeña la riqueza pública, o pretende mantener la riqueza de unos sobre la miseria de los más.    Tåben ringeagter den offentlige velstand, eller søger at bevare velstand for nogle (få) baseret på elendighed for de fleste.  (OC  1:357)

Sólo los que odian al negro, ven en el negro odio.  Kun dem som hader den sorte, ser had i den sorte.  (OC  4:97)

Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo.     Piger bør vide det samme som drenge for at kunne tale med dem som venner, når de bliver ældre.  (OC  18:303)

Todo hombre es una fiera dormida. Es necesario poner rienda a la fiera. Y el hombre es una fiera admirable; le es dado llevar las riendas de sí mismo.   Ethvert menneske er et vilddyr. Det er nødvendigt at lægge tøjler på vilddyret. Og mennesket er et beundringsværdigt vilddyr: det er det givet selv at styre sine tøjler.  (OC  5:110)

Que cada hombre aprenda a hacer algo de lo que necesiten los demás.    Må hvert menneske lære at lave noget, som andre kan have brug for. (OC  8:285)