2018 Årsplan

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2018

Se flere billeder fra generalforsamlingen her

Dansk-Cubansk Forenings har opgaver inden for tre områder:

1: Hovedopgaven bliver at sætte fokus på ophævelsen af USA’s blokade og de nye former, som USA’s fjendtlighed kan forventes at antage over for Cuba i de kommende år. Herunder skal der sættes fokus på USA’s illegale tilstedeværelse på Guantánamobasen.

2: Generelt informationsarbejde i Danmark om situationen og udviklingen i Cuba – herunder opdateringen af Cubas økonomiske model; bæredygtighed, suverænitet og socialisme samt ALBA og den antiimperialistiske enhed og venstrekræfterne i Latinamerika, som er under pres.

3: Styrkelse af foreningen i form af medlemshvervning, støtte til lokalafdelinger og en samlet indsats for at åbne foreningen yderligere mod nye – ikke mindst unge – aktive cubavenner.

For at opfylde disse tre målsætninger vil vi arbejde på at gennemføre følgende:

Materialer og information:

Foreningens oplysningsarbejde skal udvikles. Medlemmerne skal så vidt muligt høre fra Dansk-Cubansk Forening mindst én gang måneden. Emails, elektroniske nyhedsbreve, hjemmeside og facebook skal i højere grad benyttes.

Folder om Dansk-Cubansk Forening og om USA’s blokade skal spredes mest muligt via rejsebureauer, ambassaden, ved arrangementer og foredrag, via lokalafdeligner og aktive medlemmer.

Cubabladet skal fortsat udkomme tre-fire gange årligt. Et mål er her at tilknytte flere mennesker, der kan bidrage til udformningen af bladet og samle en redaktion, der kan bære bladet fremover. Artikler fra Cubabladet skal lægges på hjemmesiden, der også skal gøres til en mere aktiv ramme om foreningens oplysnings- og informationsarbejde. Folk med teknisk evne og vilje til at videreføre og udvikle dette arbejde skal tilknyttes foreningen.

Vi skal lave materiale, der når ud til unge – især på gymnasier, tekniske skoler og lignende. Disse unge står ofte på spring til at skulle rejse efter endt ungdomsuddannelse. Materiale bør udarbejdes, som henvender sig direkte til denne gruppe – herunder en flot, ungdomsrettet plakat med fokus på brigaderne.

Bog om den cubanske folkemagt og demokratiet i Cuba, som oprindeligt var planlagt til at udkomme i december 2015, prioriteres i år – hvis Cuba vedtager de ændringer af valgloven, som er i støbeskeen.

Der tages initiativer for at styrke modstanden mod USA’s blokade, og der arbejdes med at få udbredt/solgt den bog om blokaden om foreningen udsendte den 6. december 2015. Vi er opmærksomme på, at den 17. i hver måned er kampagnedag mod blokaden og den 17. oktober er en særlig global kampagnedag mod blokaden.

Vi følger bedst muligt med i samt er aktive i forhold til, hvordan de store medier skriver og rapporterer fra og om Cuba.

Vi viderefører de gode erfaringer med åbne debatmøder om udviklingen i Cuba, evt. knyttet an til rejsernes temaer.

Cubasolidariteten skal være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i juni 2018, hvis det kan ske vha. medlemmer, der er der alligevel.

Drift og økonomi

Dansk-Cubansk Forenings salg af materialer skal forbedres ved blandt andet øget brug af webbutikken, der skal opdateres, Cubabladet samt tilbud via nyhedsmails, etc.

Foreningens fysiske butikssalg skal arbejde mere aktivt med tilbud og gøre brug af markedsdage – blandt andet de markedsdage, der er i Casa Latinoamericana den første søndag i hver måned. Der skal sælges flere ting fra butikken, og priserne skal være tillokkende for vores målgruppe.

Vi deltager med butik og boder 1. maj, K-festival, Roskilde Minifestival og andre aktiviteter, hvor det er muligt og relevant… generalforsamlinger i fagforeninger etc.

Foreningen skal arbejde videre med at involvere medlemmerne i aktiviteterne, arbejdet og ledelsen af foreningen. Hidtidige erfaringer med at definere, beskrive og uddelegere afgrænsede arbejdsopgaver skal videreudvikles. Der er et akut behov for at involvere nye kræfter i arbejdet og der er et påtrængende strategisk behov for at fremme et generationsskifte i foreningen.

Hovedbestyrelsen tager stilling til, om der skal ansættes lønnet arbejdskraft til at udføre definerede og specifikke opgaver på en tidsbegrænset kontrakt.

Rejser og brigader

Vi vil mobilisere til foreningens rejser og brigader. Det er en prioriteret opgave for hele foreningen at arbejde for at udbrede kendskabet til Dansk-Cubansk Forenings rejser og brigader. Blandt rejse- og brigadedeltagere er der også nye medlemmer og potentielle aktive.

Rejseaktiviteter skal planlægges i så god tid, at der kan samles tilstrækkeligt med rejsedeltagere. Priserne skal holdes på et attraktivt niveau for interesserede og matche vores målgruppes forventninger. De erfaringer der i samarbejdet med C&C-Travel er gjort med at billiggøre rejserne og muligheden for at gennemføre rejser med ned til 5 deltagere videreudvikles.

Der skal laves nye materialer om rejser og brigader. Hvis muligt skal foreningen udgive en rejseavis.

I sammenhæng med den brigade-plakat-konkurrence, der er udskrevet, formuleres og gennemføres der en massiv kampagne for at nå ud med budskabet om brigaderne til mennesker – især unge mennesker – i hele landet. Inden for foreningens muligheder afsættes der økonomiske midler til dette fremstød.

Vinterbrigaden 2018/19 præsenterer vi som brigaden der rammer 60-års revolutionsdagen i Cuba.

Projekter og aktiviteter

Når gæster fra Cuba besøger de nordiske lande, vil Dansk-Cubansk Forening gøre brug af dem – herunder også med besøg i lokalafdelinger.

Lotteriet og Verdensjulemarkedet er gode måder at nå ud til nye kredse af cubavenner på, og skal derfor igen i år prioriteres højt.

Jubilæumsfest: Til oktober runder Dansk-Cubansk Forening 50 år…. og til nytår fylder Cubas revolution 60 år. Vi slår fejringen sammen ved en stor fest i Korsgadehallen lørdag den 5. januar 2019. Festen gennemføres i samarbejde med vores kollektive medlemmer. (HB har besluttet, at overskuddet fra lotteriet i 2018 skal gå til at invitere cubanske kunstnere/kulturpersoner til Danmark blandt andet for at optræde ved jubilæumsfesten den 5. januar 2019)

Lokalafdelingerne opfordres til at aftale, at én afdeling holder er fest i oktober til fejring af Dansk-Cubansk Forenings 50 års jubilæum (som Aalborg gjorde det for 10 år siden). Så kommer vi til festen fra hele landet.

Der afholdes så vidt muligt en Cubafest sammen med venner fra fagbevægelsen, partier og andre kredse.

Samarbejdet mellem Dansk-Cubansk Forening og Cojímar prioriteres.

Der arbejdes på at få det formelle grundlag for samarbejdet på plads. Sideløbende med denne desværre langsomme bureaukratiske proces gennemfører vi de projekter og aktiviteter, som er mulige.

Der arbejdes med at styrke Cojimargruppen, så den både kan stå for miljødelen og ‘venskabsby-aktiviteterne’ såsom kultur, praktikanter osv.

Cijimar og samarbejdet med Cojimar beskrives i tekst og billeder i et hæfte, som udsendes i 2018.

Samarbejdspartnere

Dansk-Cubansk Forening ønsker fortsat at indgå i samarbejdet med andre organisationer i freds- og solidaritetsbevægelsen med særlig vægt på Latinamerika.

Foreningens ledelse sikrer et kontinuerligt samarbejde med Cubas ambassade i Danmark samt med ICAP i Cuba.

Det internationale og nordiske samarbejde skal prioriteres.